პროექტები

„უსაფრთხოების სექტორის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში“

2015 წელს განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად ერთმანეთისგან გაიმიჯნა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტოს უფლებამოსილება, რის შედეგადაც, გამოიკვეთა მანდატების დუბლირება და კანონმდებლობის ბუნდოვანება.

პროექტი მიზნად ისახავს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის რეფორმის ხელშეწყობას. “დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის” (DRI) მკვლევრები გაანალიზებენ უსაფრთხოების სამსახურების არსებულ საკანონმდებლო ჩარჩოსა პრაქტიკას, საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილებას და საქართველოს მთავრობისთვის შეიმუშავებენ პოლიტიკის რეკომენდაციებს. ორგანიზაცია მიღებულ შედეგებს წარუდგენს შესაბამის დაინტერესებულ მხარეებს და რეკომენდირებული რეფორმის განხორციელების მიზნით ჩაატარებს ადვოკატირების კამპანიას.

პროექტის ხანგრძლივობა: 2019 წლის 1 ოქტომბერი - 2020 წლის 30 სექტემბერი

პროექტი ხორციელდება „ეროვნული წვლილი დემოკრატიისათვის“ (NED) ფინანსური მხარდაჭერით.


„თანამშრომლობა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის გაუმჯობესებისთვის“

პროექტი მიზნად ისახავს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის გაუმჯობესებას საქართველოში.

აღნიშნული მიზნის მისაღწევად პროექტის ფარგლებში საქართველოში არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სფეროში მომუშავე იურისტების, სოციალური მუშაკებისა და ფსიქოლოგებისთვის ჩატარდება სემინარები, არასრულწლოვნებისა და მათი ოჯახებისთვის კი კონსულტაციები. ასევე, განხორციელდება არასრულწლოვანთა უფლებების მდგომარეობის მონიტორინგი.

პროექტის ხანგრძლივობა: 2019 წლის 2 დეკემბერი - 2020 წლის 30 ნოემბერი

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირისა და გაერო-ს განვითარების პროგრამის ერთობლივი ინიციატივის COBERM-ის ფინანსური მხარდაჭერით.„ამოიცანი დეზინფორმაცია“

2020 წლის 1 სექტემბრიდან „დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა“ დაიწყო პროექტი „ამოიცანი დეზინფორმაცია“.

პროექტის მიზანია COVID 19-ის შესახებ გავრცელებული ყალბი ამბების გამოაშკარავება და ინფორმაციის სანდო წყაროების შესახებ ინფორმირებულობის ზრდა საქართველოში მცხოვრებ ეთნიკურ უმცირესობებში, სოციალურ და ონლაინ მედიაში გავრცელებული დეზინფორმაციების იდენტიფიცირების გზით.

პროექტი ხორციელდებოდა ფონდი Prodemos • პროდემოსის ფინანსური მხარდაჭერით მცირე საგრანტო კონკურსის „ფრთხილად, დეზინფორმაციაა“ფარგლებში.

პროექტის ხანგრძლივობა:  2020 წლის 1სექტემბერი - 2020 წლის 30 ნოემბერი.

„დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის“ მიერ პროექტის ფარგლებში მომზადებული მასალა და მასში გამოხატული მოსაზრებები, შესაძლოა არ წარმოადგენდეს დონორი ორგანიზაციის შეხედულებებს.


„თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების მხარდასაჭერად“

დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა 2020 წლის 15 ოქტომბრიდან დაიწყო ახალი პროექტი „თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების მხარდასაჭერად“.

პროექტი ხორციელდება აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) ACCESS-ის მხარდაჭერით, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით.

პროექტის მიზანია 2020 წლის საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებისთვის თავისუფალი წინასაარჩევნო გარემოს მხარდაჭერა და საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებული საარჩევნო პრინციპების დაცვის ხელშეწყობა. წინასაარჩევნო აგიტაციაში სასულიერო პირების მონაწილეობის მართებულობასთან დაკავშირებით სადისკუსიო სივრცეების გაჩენა.

პროექტის ძირითადი ამოცანებია სასულიერო პირების პოლიტიკური შინაარსის მქონე განცხადებებისა და აქტივობების მონიტორინგი; სამართლებრივი შეფასება; შესაბამისი აქტორების მიმართ კონკრეტული რეკომენდაციების მომზადება; საკითხზე სადისკუსიო სივრცეების გაჩენა; საზოგადოებისთვის ობიექტური ინფორმაციის მიწოდება.

პროექტის ხანგრძლივობა:  2020 წლის 15 ოქტომბერი - 2020 წლის 15 ნოემბერი.