პროექტები

"ულტრამემარჯვენე ექსტრემიზმის და ნაციონალიზმის გააზრება და მის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში“

პროექტი მიზნად ისახავს ულტრამემარჯვენე რადიკალიზმის და ექსტრემიზმის პრევენციას საქართველოში. პროექტის ძირითადი საქმიანობები მიმართულია იმ ძირითადი ფაქტორებისა და მიზეზების კვლევაზე, რაც იწვევს ულტრამემარჯვენე რადიკალური ჯგუფებს გაჩენას და გააქტიურებას; საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილების შესწავლაზე, რაც ადგილზე არსებული კონტექსტის გათვალისწინებით საფუძვლად დაედება ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლებისთვის გასაზიარებელ რეკომენდაციებს. პროექტის ფარგლებში, პროექტის გუნდი აკვირდება ულტრამემარჯვენე რადიკალური ჯგუფების და ცალკეული ინდივიდების აქტიურობას სოციალურ მედიაში და მათი საქმიანობის გაშუქებას ინტერნეტ სივრცეში; ასევე, ამ ჯგუფების მიერ ორგანიზებულ შეკრებებსა და მანიფესტაციებს და საერთო ტენდენციების ანალიზის საფუძველზე მომზადდება რეკომენდაციები. სამართალწარმოება ადმინისტრაციულ ორგანოებსა და სასამართლოში  გამოყენებული იქნება დისკრიმინაციისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ საბრძოლველად.

პროექტი ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით.

"ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეწყობა "საზღვრის" წინა ხაზზე"

პროექტი მიზნად ისახავს ადამიანის უფლებების დაცვას კონფლიქტით დაზარალებულ ტერიტორიებზე, რაც გულისხმობს შესაძლებლობების განვითარების გზით ადგილობრივი აქტივისტებისა და სამოქალაქო ორგანიზაციების როლის გაძლიერებას ადამიანის უფლებათა დაცვის პროცესში; ინფორმაციული ვაკუუმის შევსების მიზნით, კონფლიქტით დაზარალებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა კუთხით არსებული სიტუაციის მონიტორინგს. აღნიშნული მიზნების მისაღწევად შეიქმნება სამოქალაქო აქტივისტების ქსელი, რეგულარულად განხორციელდება მონიტორინგი, რათა პრობლემური საკითხები მოხვდეს ხელისუფლების ყურადღების ცენტრში. პროექტის მიმდინარეობისას მიღებულ შედეგებზე დაყრდნობით მომზადდება ანგარიში და შემუშავდება პოლიტიკის რეკომენდაციები.

პროექტი ხორციელდება "დემოკრატიის ევროპული წვლილის" ფინანსური მხარდაჭერით.„უსაფრთხოების სექტორის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში“

2015 წელს განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად ერთმანეთისგან გაიმიჯნა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტოს უფლებამოსილება, რის შედეგადაც, გამოიკვეთა მანდატების დუბლირება და კანონმდებლობის ბუნდოვანება.

პროექტი მიზნად ისახავს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის რეფორმის ხელშეწყობას. “დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის” (DRI) მკვლევრები გაანალიზებენ უსაფრთხოების სამსახურების არსებულ საკანონმდებლო ჩარჩოსა პრაქტიკას, საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილებას და საქართველოს მთავრობისთვის შეიმუშავებენ პოლიტიკის რეკომენდაციებს. ორგანიზაცია მიღებულ შედეგებს წარუდგენს შესაბამის დაინტერესებულ მხარეებს და რეკომენდირებული რეფორმის განხორციელების მიზნით ჩაატარებს ადვოკატირების კამპანიას.

პროექტი ხორციელდება „ეროვნული წვლილი დემოკრატიისათვის“ (NED) ფინანსური მხარდაჭერით.


„თანამშრომლობა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის გაუმჯობესებისთვის“

პროექტი მიზნად ისახავს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის გაუმჯობესებას საქართველოში.

აღნიშნული მიზნის მისაღწევად პროექტის ფარგლებში საქართველოში არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სფეროში მომუშავე იურისტების, სოციალური მუშაკებისა და ფსიქოლოგებისთვის ჩატარდება სემინარები, არასრულწლოვნებისა და მათი ოჯახებისთვის კი კონსულტაციები. ასევე, განხორციელდება არასრულწლოვანთა უფლებების მდგომარეობის მონიტორინგი.

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირისა და გაერო-ს განვითარების პროგრამის ერთობლივი ინიციატივის COBERM-ის ფინანსური მხარდაჭერით.


„საპროტესტო აქციები დაკვირვების ქვეშ“

 
2019 წლის 20 ივნისიდან თბილისში მასშტაბური საპროტესტო აქციები დაიწყო. მშვიდობიანი შეკრებების არაპროპორციული ძალის გამოყენებით არაერთხელ დაშლამ მკაფიოდ წარმოაჩინა აქციების მიმდინარეობაზე ობიექტური და მიუკერძოებელი დაკვირვების აუცილებლობა. შესაბამისად, მიმდინარე პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებული მშვიდობიანი შეკრებებისა და გამოხატვის უფლების რეალიზაციის მიღწევას. 
 
პროექტის ამოცანებია: პოლიტიკური შინაარსის მქონე აქციების ორგანიზატორების და მონაწილეების მხრიდან კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვის შემოწმება; აქციების მიმდინარეობის პროცესში გამოკვეთილი სამართალდარღვევების ანალიზი და სამართლებრივი შეფასება; სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენელთა ქმედების შესაბამისობის დადგენა საერთაშორისო სტანდარტებთან; აქციების/კონტრაქციების მიმდინარეობის პროცესში გამოკვეთილი სამართალდარღვევების შესახებ საზოგადოებისთვის ობიექტური და მიუკერძოვებელი ინფორმაციის მიწოდება; აქციების სამთვიანი მონიტორინგის პროცესის მიგნებების შესაბამისად, რეკომენდაციების შემუშავება და დაინტერესებული მხარეებისთვის მიწოდება.

„დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის“ ოთხი დამკვირვებელი აკვირდება თბილისის და მცხეთის მასშტაბით გამართულ ყველა საპროტესტო აქციას, რომელიც: ა) პოლიტიკური შინაარსის მატარებელია და ბ) ორგანიზებულია სამოქალაქო აქტივისტების ან/და პოლიტიკური ძალების მიერ.

პროექტი ხორციელდება „ღია საზოგადოების ფონდის“ მხარდაჭერით.„ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა ყველა ენაზე“

2020 წლის 7 მაისიდან „დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა“ დაიწყო პროექტი „ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა ყველა ენაზე“.

პროექტის მიზანია COVID 19-ის შესახებ საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების ინფორმირებულობის გაზრდა და პანდემიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მშობლიურ ენაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

პროექტი ხორციელდება ფონდი Prodemos • პროდემოსის ფინანსური მხარდაჭერით სამოქალაქო მოძრაობა შენმოქმედის გრანტების ფარგლებში.

„დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის“ მიერ პროექტის ფარგლებში მომზადებული მასალა და მასში გამოხატული მოსაზრებები, შესაძლოა არ წარმოადგენდეს დონორი ორგანიზაციის შეხედულებებს.