პროექტები

"თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების მხარდასაჭერად“

პროექტის დასახელება: „თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების მხარდასაჭერად“.

პროექტის ხანგრძლივობა:15 ოქტომბერი - 15 დეკემბერი 2020 წ.. 

პროექტის მიზანი: 2020 წლის საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებისთვის თავისუფალი წინასაარჩევნო გარემოს მხარდაჭერა და საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებული საარჩევნო პრინციპების დაცვის ხელშეწყობა. წინასაარჩევნო აგიტაციაში სასულიერო პირების მონაწილეობის მართებულობასთან დაკავშირებით სადისკუსიო სივრცეების გაჩენა.

პროექტი ხორციელდებოდა აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) ACCESS-ის მხარდაჭერით, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით.

პროექტის ამოცანა: სასულიერო პირების პოლიტიკური შინაარსის მქონე განცხადებებისა და აქტივობების მონიტორინგი; სამართლებრივი შეფასება; შესაბამისი აქტორების მიმართ კონკრეტული რეკომენდაციების მომზადება; საკითხზე სადისკუსიო სივრცეების გაჩენა; საზოგადოებისთვის ობიექტური ინფორმაციის მიწოდება.

პროექტის ფინანსური მხარდამჭერი იყო აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) ACCESS, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო(USAID) 


„ამოიცანი დეზინფორმაცია“

პროექტის დასახელება: „ამოიცანი დეზინფორმაცია“.

პროექტის ხანგრძლივობა: 1 სექტემბერი - 30 დეკემბერი 2020 წ.

პროექტის მიზანი: COVID 19-ის შესახებ გავრცელებული ყალბი ამბების გამოაშკარავება და ინფორმაციის სანდო წყაროების შესახებ ინფორმირებულობის ზრდა საქართველოში მცხოვრებ ეთნიკურ უმცირესობებში, სოციალურ და ონლაინ მედიაში გავრცელებული დეზინფორმაციების იდენტიფიცირების გზით.

პროექტის ფინანსური მხარდამჭერი იყო ფონდი Prodemos - ი.

„დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის“ მიერ პროექტის ფარგლებში მომზადებული მასალა და მასში გამოხატული მოსაზრებები, შესაძლოა არ წარმოადგენდეს დონორი ორგანიზაციის შეხედულებებს.


„თანამშრომლობა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის გაუმჯობესებისთვის“

პროექტის დასახელება: „თანამშრომლობა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის გაუმჯობესებისთვის“.

პროექტის ხანგრძლივობა: 2 დეკემბერი 2019 წ. - 30 ნოემბერი 2020 წ.

პროექტის მიზანი: 
საქართველოში არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სფეროში მომუშავე იურისტების, სოციალური მუშაკებისა და ფსიქოლოგებისთვის სემინარების ჩატარება, არასრულწლოვნებისა და მათი ოჯახებისთვის კი კონსულტაციებს გამართვა. არასრულწლოვანთა უფლებების მდგომარეობის მონიტორინგი.

პროექტის ფინანსური მხარდამჭერი იყო ევროკავშირისა და გაერო-ს განვითარების პროგრამის ერთობლივი ინიციატივა COBERM-ი.

„საპროტესტო აქციები დაკვირვების ქვეშ“

დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი 1 სექტემბრიდან 30 ნოემბრის ჩათვლით აკვირდებოდა პოლიტიკური შინაარსის მატარებელი ყველა აქციას, შეკრებისა და მანიფესტაციას, რომლებიც ორგანიზებული იყო პოლიტიკური პარტიების ან სამოქალაქო მოძრაობების მიერ.

აქციებზე დაკვირვების გზით, „დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი“ მიზნად ისახავდა:

შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებაზე პანდემიის საბაბით დაწესებული შეზღუდვების კანონიერების შემოწმებას; აქციების ორგანიზატორების/მონაწილეების მხრიდან კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვის შემოწმებას; აქციების მიმდინარეობისას გამოკვეთილი სამართალდარღვევების ანალიზს/სამართლებრივი შეფასებას; სამართალდამცავი ორგანოების ქმედების შესაბამისობის დადგენას საერთაშორისო სტანდარტებთან; აქციების/კონტრაქციების დაკვირვების შედეგების შესახებ საზოგადოებისთვის ობიექტური ინფორმაციის მიწოდებას.

პროექტის ხანგრძლივობა: 2020 წლის 1 სექტემბერი - 2020 წლის 30 დეკემბერი.

პროექტი ხორციელდებოდა „ღია საზოგადოების ფონდის“ მხარდაჭერით.


„უსაფრთხოების სექტორის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში“

2015 წელს განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად ერთმანეთისგან გაიმიჯნა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტოს უფლებამოსილება, რის შედეგადაც, გამოიკვეთა მანდატების დუბლირება და კანონმდებლობის ბუნდოვანება.

პროექტი მიზნად ისახავდა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის რეფორმის ხელშეწყობას. “დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის” (DRI) მკვლევრებმა გაანალიზეს უსაფრთხოების სამსახურების არსებულ საკანონმდებლო ჩარჩოს პრაქტიკა, საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილება და საქართველოს მთავრობისთვის შეიმუშავეს პოლიტიკის რეკომენდაციები. ორგანიზაციამ მიღებული შედეგები წარუდგენა შესაბამის დაინტერესებულ მხარეებს და რეკომენდირებული რეფორმის განხორციელების მიზნით ჩაატარეა ადვოკატირების კამპანია.

პროექტის ხანგრძლივობა: 2019 წლის 1 ოქტომბერი - 2020 წლის 30 სექტემბერი

პროექტი ხორციელდებოდა „ეროვნული წვლილი დემოკრატიისათვის“ (NED) ფინანსური მხარდაჭერით.


"ულტრამემარჯვენე ექსტრემიზმის და ნაციონალიზმის გააზრება და მის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში“

პროექტი მიზნად ისახავდა ულტრამემარჯვენე რადიკალიზმის და ექსტრემიზმის პრევენციას საქართველოში. პროექტის ძირითადი საქმიანობები მიმართული იყო იმ ძირითადი ფაქტორებისა და მიზეზების კვლევაზე, რაც იწვევს ულტრამემარჯვენე რადიკალური ჯგუფებს გაჩენას და გააქტიურებას; საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილების შესწავლაზე, რაც ადგილზე არსებული კონტექსტის გათვალისწინებით საფუძვლად დაედება ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლებისთვის გასაზიარებელ რეკომენდაციებს. პროექტის ფარგლებში, პროექტის გუნდი აკვირდებოდა ულტრამემარჯვენე რადიკალური ჯგუფების და ცალკეული ინდივიდების აქტიურობას სოციალურ მედიაში და მათი საქმიანობის გაშუქებას ინტერნეტ სივრცეში; ასევე, ამ ჯგუფების მიერ ორგანიზებულ შეკრებებსა და მანიფესტაციებს და საერთო ტენდენციების ანალიზის საფუძველზე მომზადდა რეკომენდაციები. სამართალწარმოება ადმინისტრაციულ ორგანოებსა და სასამართლოში  გამოყენებული ოყო დისკრიმინაციისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ საბრძოლველად.

პროექტის ხანგრძლივობა: 2019 წლის 1 მარტი - 2020 წლის 29 თებერვალი

პროექტი ხორციელდებოდა ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით.


"ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეწყობა "საზღვრის" წინა ხაზზე"

პროექტი მიზნად ისახავდა ადამიანის უფლებების დაცვას კონფლიქტით დაზარალებულ ტერიტორიებზე, რაც გულისხმობსდა შესაძლებლობების განვითარების გზით ადგილობრივი აქტივისტებისა და სამოქალაქო ორგანიზაციების როლის გაძლიერებას ადამიანის უფლებათა დაცვის პროცესში; ინფორმაციული ვაკუუმის შევსების მიზნით, კონფლიქტით დაზარალებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა კუთხით არსებული სიტუაციის მონიტორინგს. აღნიშნული მიზნების მისაღწევად შეიქმნა სამოქალაქო აქტივისტების ქსელი, რეგულარულად განხორციელდა მონიტორინგი, რათა პრობლემური საკითხები მოხვდრილიყო ხელისუფლების ყურადღების ცენტრში. პროექტის მიმდინარეობისას მიღებულ შედეგებზე დაყრდნობით მომზადდა ანგარიში და შემუშავდა პოლიტიკის რეკომენდაციები.

პროექტის ხანგრძლივობა: 2019 წლის 1 ივლისი - 2020 წლის 30 ივნისი

პროექტი ხორციელდებოდა "დემოკრატიის ევროპული წვლილის" ფინანსური მხარდაჭერით.


„საპროტესტო აქციები დაკვირვების ქვეშ“

 
2019 წლის 20 ივნისიდან თბილისში მასშტაბური საპროტესტო აქციები დაიწყო. მშვიდობიანი შეკრებების არაპროპორციული ძალის გამოყენებით არაერთხელ დაშლამ მკაფიოდ წარმოაჩინა აქციების მიმდინარეობაზე ობიექტური და მიუკერძოებელი დაკვირვების აუცილებლობა. შესაბამისად, მიმდინარე პროექტი მიზნად ისახავდა საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებული მშვიდობიანი შეკრებებისა და გამოხატვის უფლების რეალიზაციის მიღწევას. 
 
პროექტის ამოცანები იყო: პოლიტიკური შინაარსის მქონე აქციების ორგანიზატორების და მონაწილეების მხრიდან კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვის შემოწმება; აქციების მიმდინარეობის პროცესში გამოკვეთილი სამართალდარღვევების ანალიზი და სამართლებრივი შეფასება; სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენელთა ქმედების შესაბამისობის დადგენა საერთაშორისო სტანდარტებთან; აქციების/კონტრაქციების მიმდინარეობის პროცესში გამოკვეთილი სამართალდარღვევების შესახებ საზოგადოებისთვის ობიექტური და მიუკერძოვებელი ინფორმაციის მიწოდება; აქციების სამთვიანი მონიტორინგის პროცესის მიგნებების შესაბამისად, რეკომენდაციების შემუშავება და დაინტერესებული მხარეებისთვის მიწოდება.

„დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის“ ოთხი დამკვირვებელი აკვირდებოდა თბილისის და მცხეთის მასშტაბით გამართულ ყველა საპროტესტო აქციას, რომელიც: ა) პოლიტიკური შინაარსის მატარებელია და ბ) ორგანიზებულია სამოქალაქო აქტივისტების ან/და პოლიტიკური ძალების მიერ.

პროექტის ხანგრძლივობა: 2019 წლის 20 დეკემბერი - 2020 წლის 31 მარტი

პროექტი ხორციელდებოდა „ღია საზოგადოების ფონდის“ მხარდაჭერით.


„ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა ყველა ენაზე“

2020 წლის 7 მაისიდან „დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა“ დაიწყო პროექტი „ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა ყველა ენაზე“.

პროექტის მიზანი იყო COVID 19-ის შესახებ საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების ინფორმირებულობის გაზრდა და პანდემიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მშობლიურ ენაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

პროექტი ხორციელდებოდა ფონდი Prodemos • პროდემოსის ფინანსური მხარდაჭერით სამოქალაქო მოძრაობა შენმოქმედის გრანტების ფარგლებში.

პროექტის ხანგრძლივობა: 2020 წლის 7 მაისი - 2020 წლის 31 ივლისი

„დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის“ მიერ პროექტის ფარგლებში მომზადებული მასალა და მასში გამოხატული მოსაზრებები, შესაძლოა არ წარმოადგენდეს დონორი ორგანიზაციის შეხედულებებს.

„საპროტესტო აქციები დაკვირვების ქვეშ“

დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი 1 სექტემბრიდან 30 ნოემბრის ჩათვლით აკვირდებოდა პოლიტიკური შინაარსის მატარებელი ყველა აქციას, შეკრებისა და მანიფესტაციას, რომლებიც ორგანიზებული იყო პოლიტიკური პარტიების ან სამოქალაქო მოძრაობების მიერ.

აქციებზე დაკვირვების გზით, „დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი“ მიზნად ისახავდა:

შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებაზე პანდემიის საბაბით დაწესებული შეზღუდვების კანონიერების შემოწმებას; აქციების ორგანიზატორების/მონაწილეების მხრიდან კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვის შემოწმებას; აქციების მიმდინარეობისას გამოკვეთილი სამართალდარღვევების ანალიზს/სამართლებრივი შეფასებას; სამართალდამცავი ორგანოების ქმედების შესაბამისობის დადგენას საერთაშორისო სტანდარტებთან; აქციების/კონტრაქციების დაკვირვების შედეგების შესახებ საზოგადოებისთვის ობიექტური ინფორმაციის მიწოდებას.

პროექტის ხანგრძლივობა: 2020 წლის 1 სექტემბერი - 2020 წლის 30 ნოემბერი.

პროექტი ხორციელდებოდა „ღია საზოგადოების ფონდის“ მხარდაჭერით.