GEO   ENG
პროექტები

თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების მხარდასაჭერად

პროექტის დასახელება: „თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების მხარდასაჭერად“.

პროექტის ხანგრძლივობა: 2020 წლის 15 ოქტომბერი - 2020 წლის 15 დეკემბერი 

პროექტის მიზანი: 2020 წლის საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებისთვის თავისუფალი წინასაარჩევნო გარემოს მხარდაჭერა და საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებული საარჩევნო პრინციპების დაცვის ხელშეწყობა. წინასაარჩევნო აგიტაციაში სასულიერო პირების მონაწილეობის მართებულობასთან დაკავშირებით სადისკუსიო სივრცეების გაჩენა.

პროექტი ხორციელდებოდა აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) ACCESS-ის მხარდაჭერით, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით.

პროექტის ამოცანა: სასულიერო პირების პოლიტიკური შინაარსის მქონე განცხადებებისა და აქტივობების მონიტორინგი; სამართლებრივი შეფასება; შესაბამისი აქტორების მიმართ კონკრეტული რეკომენდაციების მომზადება; საკითხზე სადისკუსიო სივრცეების გაჩენა; საზოგადოებისთვის ობიექტური ინფორმაციის მიწოდება.

პროექტის ფინანსური მხარდამჭერი იყო აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) ACCESS, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო(USAID) 


ამოიცანი დეზინფორმაცია

პროექტის დასახელება: „ამოიცანი დეზინფორმაცია“.

პროექტის ხანგრძლივობა: 2020 წლის 1 სექტემბერი - 202 წლის 30 დეკემბერი 

პროექტის მიზანი: COVID 19-ის შესახებ გავრცელებული ყალბი ამბების გამოაშკარავება და ინფორმაციის სანდო წყაროების შესახებ ინფორმირებულობის ზრდა საქართველოში მცხოვრებ ეთნიკურ უმცირესობებში, სოციალურ და ონლაინ მედიაში გავრცელებული დეზინფორმაციების იდენტიფიცირების გზით.

პროექტის ფინანსური მხარდამჭერი იყო ფონდი Prodemos - ი.

„დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის“ მიერ პროექტის ფარგლებში მომზადებული მასალა და მასში გამოხატული მოსაზრებები, შესაძლოა არ წარმოადგენდეს დონორი ორგანიზაციის შეხედულებებს.


თანამშრომლობა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის გაუმჯობესებისთვის

პროექტის დასახელება: „თანამშრომლობა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის გაუმჯობესებისთვის“.

პროექტის ხანგრძლივობა: 2019 წლის 2 დეკემბერი - 2020 წლის 30 ნოემბერი

პროექტის მიზანი: საქართველოში არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სფეროში მომუშავე იურისტების, სოციალური მუშაკებისა და ფსიქოლოგებისთვის სემინარების ჩატარება, არასრულწლოვნებისა და მათი ოჯახებისთვის კი კონსულტაციებს გამართვა. არასრულწლოვანთა უფლებების მდგომარეობის მონიტორინგი.


პროექტის ფინანსური მხარდამჭერი იყო ევროკავშირისა და გაერო-ს განვითარების პროგრამის ერთობლივი ინიციატივა COBERM-ი.

საპროტესტო აქციები დაკვირვების ქვეშ

პროექტის დასახელება: „საპროტესტო აქციები დაკვირვების ქვეშ“

პროექტის ხანგრძლივობა: 2020 წლის 1 სექტემბერი  - 2020 წლის 30 დეკემბერი 

პროექტის მიზანი: 1 სექტემბრიდან 30 ნოემბრის ჩათვლით პოლიტიკური შინაარსის მატარებელი ყველა აქციაზე, შეკრებასა და მანიფესტაციაზე დაკვირვება, რომლებიც ორგანიზებული იყო პოლიტიკური პარტიების ან სამოქალაქო მოძრაობების მიერ.

პროექტის ამოცანები: შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებაზე პანდემიის საბაბით დაწესებული შეზღუდვების კანონიერების შემოწმება; აქციების ორგანიზატორების/მონაწილეების მხრიდან კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვის შემოწმება; აქციების მიმდინარეობისას გამოკვეთილი სამართალდარღვევების ანალიზი/სამართლებრივი შეფასება; სამართალდამცავი ორგანოების ქმედების შესაბამისობის დადგენას საერთაშორისო სტანდარტებთან; აქციების/კონტრაქციების დაკვირვების შედეგების შესახებ საზოგადოებისთვის ობიექტური ინფორმაციის მიწოდება.

პროექტი ხორციელდებოდა ღია საზოგადოების ფონდის მხარდაჭერით.


უსაფრთხოების სექტორის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში

პროექტის დასახელება: „უსაფრთხოების სექტორის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში“

პროექტის ხანგრძლივობა: 2019 წლის 1 ოქტომბერი - 2020 წლის 30 სექტემბერი

პროექტის მიზანი: 2015 წელს განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად ერთმანეთისგან გაიმიჯნა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილება, რის შედეგადაც, გამოიკვეთა მანდატების დუბლირება და კანონმდებლობის ბუნდოვანება.

პროექტი მიზნად ისახავდა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის რეფორმის ხელშეწყობას. “დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის” (DRI) მკვლევრებმა გაანალიზეს უსაფრთხოების სამსახურების არსებულ საკანონმდებლო ჩარჩოს პრაქტიკა, საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილება და საქართველოს მთავრობისთვის შეიმუშავეს პოლიტიკის რეკომენდაციები. ორგანიზაციამ მიღებული შედეგები წარუდგინა შესაბამის დაინტერესებულ მხარეებს და რეკომენდებული რეფორმის განხორციელების მიზნით ჩაატარა ადვოკატირების კამპანია.

პროექტი ხორციელდებოდა ეროვნული წვლილი დემოკრატიისათვის (NED) ფინანსური მხარდაჭერით.


ულტრამემარჯვენე ექსტრემიზმის და ნაციონალიზმის გააზრება და მის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში

პროექტის დასახელება: "ულტრამემარჯვენე ექსტრემიზმის და ნაციონალიზმის გააზრება და მის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში“

პროექტის ხანგრძლივობა: 2019 წლის 1 მარტი - 2020 წლის 29 თებერვალი

პროექტის მიზანი: ულტრამემარჯვენე რადიკალიზმის და ექსტრემიზმის პრევენცია საქართველოში.

პროექტის ამოცანა: პროექტის ძირითადი საქმიანობები მიმართული იყო იმ ძირითადი ფაქტორებისა და მიზეზების კვლევაზე, რაც იწვევს ულტრამემარჯვენე რადიკალური ჯგუფებს გაჩენას და გააქტიურებას; საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილების შესწავლაზე, რაც ადგილზე არსებული კონტექსტის გათვალისწინებით საფუძვლად დაედება ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლებისთვის გასაზიარებელ რეკომენდაციებს. პროექტის ფარგლებში, პროექტის გუნდი აკვირდებოდა ულტრამემარჯვენე რადიკალური ჯგუფების და ცალკეული ინდივიდების აქტიურობას სოციალურ მედიაში და მათი საქმიანობის გაშუქებას ინტერნეტ სივრცეში; ასევე, ამ ჯგუფების მიერ ორგანიზებულ შეკრებებსა და მანიფესტაციებს და საერთო ტენდენციების ანალიზის საფუძველზე მომზადდა რეკომენდაციები. სამართალწარმოება ადმინისტრაციულ ორგანოებსა და სასამართლოში  გამოყენებული იყო დისკრიმინაციისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ საბრძოლველად.

პროექტი ხორციელდებოდა ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით.


ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეწყობა "საზღვრის" წინა ხაზზე

პროექტის დასახელება: "ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეწყობა "საზღვრის" წინა ხაზზე"

პროექტის ხანგრძლივობა: 2019 წლის 1 ივლისი - 2020 წლის 30 ივნისი

პროექტის მიზანი: ადამიანის უფლებების დაცვა კონფლიქტით დაზარალებულ ტერიტორიებზე, რაც გულისხმობდა შესაძლებლობების განვითარების გზით ადგილობრივი აქტივისტებისა და სამოქალაქო ორგანიზაციების როლის გაძლიერებას ადამიანის უფლებათა დაცვის პროცესში; ინფორმაციული ვაკუუმის შევსების მიზნით, კონფლიქტით დაზარალებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა კუთხით არსებული სიტუაციის მონიტორინგს. აღნიშნული მიზნების მისაღწევად შეიქმნა სამოქალაქო აქტივისტების ქსელი, რეგულარულად განხორციელდა მონიტორინგი, რათა პრობლემური საკითხები მოხვედრილიყო ხელისუფლების ყურადღების ცენტრში. პროექტის მიმდინარეობისას მიღებულ შედეგებზე დაყრდნობით მომზადდა ანგარიში და შემუშავდა პოლიტიკის რეკომენდაციები.


პროექტი ხორციელდებოდა დემოკრატიის ევროპული წვლილის ფინანსური მხარდაჭერით.


საპროტესტო აქციები დაკვირვების ქვეშ

პროექტის დასახელება: „საპროტესტო აქციები დაკვირვების ქვეშ“

პროექტის ხანგრძლივობა: 2019 წლის 20 დეკემბერი - 2020 წლის 31 მარტი

პროექტის მიზანი: აქციების მიმდინარეობაზე ობიექტური და მიუკერძოებელი დაკვირვება. საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებული მშვიდობიანი შეკრებებისა და გამოხატვის უფლების რეალიზაციის მიღწევა. 
 
პროექტის ამოცანები: პოლიტიკური შინაარსის მქონე აქციების ორგანიზატორების და მონაწილეების მხრიდან კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვის შემოწმება; აქციების მიმდინარეობის პროცესში გამოკვეთილი სამართალდარღვევების ანალიზი და სამართლებრივი შეფასება; სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენელთა ქმედების შესაბამისობის დადგენა საერთაშორისო სტანდარტებთან; აქციების/კონტრაქციების მიმდინარეობის პროცესში გამოკვეთილი სამართალდარღვევების შესახებ საზოგადოებისთვის ობიექტური და მიუკერძოებელი ინფორმაციის მიწოდება; აქციების სამთვიანი მონიტორინგის პროცესის მიგნებების შესაბამისად, რეკომენდაციების შემუშავება და დაინტერესებული მხარეებისთვის მიწოდება.

„დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის“ ოთხი დამკვირვებელი აკვირდებოდა თბილისის და მცხეთის მასშტაბით გამართულ ყველა საპროტესტო აქციას, რომელიც: ა) პოლიტიკური შინაარსის მატარებელია და ბ) ორგანიზებულია სამოქალაქო აქტივისტების ან/და პოლიტიკური ძალების მიერ.

პროექტი ხორციელდებოდა ღია საზოგადოების ფონდის მხარდაჭერით.


ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა ყველა ენაზე

პროექტის დასახელება: „ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა ყველა ენაზე“.

პროექტის ხანგრძლივობა: 2020 წლის 7 მაისი - 2020 წლის 31 ივლისი

პროექტის მიზანი: COVID 19-ის შესახებ საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების ინფორმირებულობის გაზრდა და პანდემიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მშობლიურ ენაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

პროექტი ხორციელდებოდა ფონდი Prodemos • პროდემოსის ფინანსური მხარდაჭერით სამოქალაქო მოძრაობა შენმოქმედის გრანტების ფარგლებში.

„დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის“ მიერ პროექტის ფარგლებში მომზადებული მასალა და მასში გამოხატული მოსაზრებები, შესაძლოა არ წარმოადგენდეს დონორი ორგანიზაციის შეხედულებებს.

საპროტესტო აქციები დაკვირვების ქვეშ

პროექტის დასახელება: „საპროტესტო აქციები დაკვირვების ქვეშ“

პროექტის ხანგრძლივობა: 2020 წლის 1 სექტემბერი - 2020 წლის 30 ნოემბერი.

პროექტის მიზანი: პოლიტიკური შინაარსის მატარებელი ყველა აქციაზე, შეკრებასა და მანიფესტაციაზე დაკვირვება, რომლებიც ორგანიზებული იყო პოლიტიკური პარტიების ან სამოქალაქო მოძრაობების მიერ.
შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებაზე პანდემიის საბაბით დაწესებული შეზღუდვების კანონიერების შემოწმებას; აქციების ორგანიზატორების/მონაწილეების მხრიდან კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვის შემოწმებას; აქციების მიმდინარეობისას გამოკვეთილი სამართალდარღვევების ანალიზს/სამართლებრივი შეფასებას; სამართალდამცავი ორგანოების ქმედების შესაბამისობის დადგენას საერთაშორისო სტანდარტებთან; აქციების/კონტრაქციების დაკვირვების შედეგების შესახებ საზოგადოებისთვის ობიექტური ინფორმაციის მიწოდებას.

პროექტი ხორციელდებოდა ღია საზოგადოების ფონდის მხარდაჭერით.


”თანაარსებობა”-ეთნო-ნაციონალისტური ნარატივების შესწავლა საქართველოში

პროექტის დასახელება: "”თანაარსებობა” - ეთნო-ნაციონალისტური ნარატივების შესწავლა საქართველოში".

პროექტის ხანგრძლივობა: 2020 წლის 1 დეკემბერი -  2021 წლის 1 ივლისი 

პროექტის მიზანი:
საქართველოში ულტრა-ნაციონალისტური განწყობების პრევენციის ხელშეწყობა. საზოგადოების ინფორმირებულობის ზრდა ულტრა-ნაციონალისტური/ექსტრემისტული ჯგუფების მხრიდან არსებულ საფრთხეების შესახებ.

პროექტის ამოცანა: ულტრა-ნაციონალისტური/ექსტრემისტული ჯგუფების მხრიდან მოსალოდნელი საფრთხეების შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობა სხვადასხვა აქტივობების მეშვეობით.

პროექტი ხორციელდებოდა ნორვეგიის საელჩოს მხრდაჭერით.

 

თანამშრომლობა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის გაუმჯობესებისთვის

პროექტის დასახელება: „თანამშრომლობა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის გაუმჯობესებისთვის“

პროექტის ხანგრძლივობა:  2021 წლის 1 მაისი -  2021 წლის 31 ოქტომბერი

პროექტის მიზანი:
 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის გაუმჯობესებას საქართველოში.

პროექტის ამოცანა: საქართველოში არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სფეროში მომუშავე იურისტების, სოციალური მუშაკებისა და ფსიქოლოგებისთვის სემინარების ჩატარება.

პროექტის ფინანსური მხარდამჭერი იყო ევროკავშირისა და გაერო-ს განვითარების პროგრამის ერთობლივი ინიციატივა COBERM.

 

შესაძლებლობების განვითარების გრანტი

პროექტის დასახელება: „შესაძლებლობების განვითარების გრანტი“

პროექტის ხანგრძლივობა: 2021 წლის 15 სექტემბერი - 2021 წლის15 დეკემბერი

პროექტის მიზანიდემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტისთვის (DRI) სტრატეგიული მიმართულებების განსაზღვრა და სტრატეგიული დოკუმენტების შემუშავება.

პროექტი დაფინანსებული იყო ევროკავშირის (EU) მიერ და ხორციელდებოდა ERIM (ყოფილი IREX Europe) და"თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის"(HRHT) მიერ.

უსაფრთხოების სექტორის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში

პროექტის დასახელება: “უსაფრთხოების სექტორის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში."

პროექტის ხანგრძლივობა: 2020 წლის 1 თებერვალი - 2021 წლის 31 იანვარი 

პროექტის მიზანი: ინსტიტუციური რეფორმების ადვოკატირება და უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების რისკების შემცირება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში.
პროექტის ამოცანა: ქვემო ქართლისა და პანკისის რეგიონებში გაზრდილი რადიკალიზაციის დონის შესამცირებლად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისა და სხვა რელევანტური სტრუქტურებისათვის საერთაშორისო სტანდარტებზე დაყრდნობით, სპეციალური რეკომენდაციების შემუშავება.

პროექტი ხორციელდებოდა ეროვნული წვლილი დემოკრატიისთვის (NED) მხარდაჭერით.


გავლენებისგან თავისუფალი არჩევნების მხარდასაჭერად

პროექტის დასახელება: "გავლენებისგან თავისუფალი არჩევნების მხარდასაჭერად"

პროექტის ხანგრძლივობა: 2021 წლის 15 აგვისტო - 2021 წლის 15 დეკემბერი 

პროექტის მიზანი: 2021 წლის საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის თავისუფალი წინასაარჩევნო გარემოს შექმნა და საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებული საარჩევნო პრინციპების დაცვის ხელშეწყობა;

პროექტის ამოცანა:

  • სასულიერო პირების შესაძლო აგიტაციის შემთხვევების იდენტიფიცირება და მათი გავლენები საარჩევნო პროცესებზე და დემოკრატიის ხარისხზე;
  • სასულიერო პირების მხრიდან შესაძლო აგიტაციის ფაქტების სავარაუდო შემცირება და შესაბამისად, თავისუფალი წინასაარჩევნო გარემოს ხელშეწყობა.

პროექტი ხორციელდებოდა ღია საზოგადოების ფონდის მხარდაჭერით.

 

ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეწყობა "საზღვრის" წინა ხაზზე

პროექტის დასახელება:  "ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეწყობა "საზღვრის" წინა ხაზზე".

პროექტის ხანგრძლივობა: 2020 წლის 1 დეკემბერი  - 2021 წლის 30 ნოემბერი 

პროექტის მიზანი: ადამიანის უფლებების მდგომარეობის მონიტორინგის განხორციელება საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში, რომლებიც განსაკუთრებით დაზარალდნენ კოვიდ -19 პანდემიის პირობებში.

პროექტის ფინანსური მხარდამჭერია დემოკრატიის ევროპული წვლილი.

 

ნდობის მშენებლობა პანდემიის დროს


პროექტის დასახელება: „ნდობის მშენებლობა პანდემიის დროს“.

პროექტის ხანგრძლივობა: 2021 წლის 15 სექტემბერი  –  2022 წლის15 მარტი 

პროექტის მიზანი: პროექტი მიზნად ისახავდა კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობისთვის ხარისხიანი ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის გაზრდას და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავებას.

პროექტის ფინანსური მხარდამჭერი იყო ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია (EUMM) 


ულტრა-მემარჯვენე ექსტრემიზმის პრევენცია საქართველოში

პროექტის დასახელება: "ულტრა-მემარჯვენე ექსტრემიზმის პრევენცია საქართველოში".

პროექტის ხანგრძლივობა: 2021 წლის 1 სექტემბერი - 2022 წლის 31 აგვისტო

პროექტის მიზანი: ულტრამემარჯვენე რადიკალიზმის და ექსტრემიზმის პრევენცია საქართველოში.

პროექტის ამოცანა:

  • სოციალურ მედიაში ულტრამემარჯვენე რადიკალური ჯგუფებისა და ცალკეული ინდივიდების აქტივობის დაკვირვება;
  • ამ ჯგუფების მიერ ორგანიზებულ შეკრებებსა და მანიფესტაციებს მონიტორინგი;
  • დისკრიმინაციის მსხვერპლთა დაცვა ადმინისტრაციულ ორგანოებსა და სასამართლოში.

პროექტის ფინანსური მხარდამჭერია ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო საქართველოში.ულტრამემარჯვენე ჯგუფების ანტიგენდერული რიტორიკა


პროექტის დასახელება: „ულტრამემარჯვენე ჯგუფების ანტიგენდერული რიტორიკა“ 

პროექტის ხანგრძლივობა:
2022 წლის 1 სექტემბერი - 2023 წლის 1 თებერვალი 

პროექტის მიზანი: პროექტის მიზანია საქართველოში ულტრამემარჯვენე ჯგუფების ანტი-გენდერული რიტორიკის
შესწავლა და ქალთა მოძრაობის წინააღმდეგ არსებული საფრთხეების შესახებ საზოგადოების
ინფორმირებულობის გაზრდა. 


პროექტის ფინანსური მხარდამჭერია ქალთა ფონდი საქართველოში.


ანგარიშვალდებული და გამჭვირვალე უსაფრთხოების სექტორის მხარდასაჭერად

პროექტის დასახელება: „ანგარიშვალდებული და გამჭვირვალე უსაფრთხოების სექტორის მხარდასაჭერად”

პროექტის ხანგრძლივობა: 2022 წლის 1 თებერვალი - 2023 წლის 31 იანვარი 

პროექტის მიზანი: უსაფრთხოების სექტორზე დემოკრატიული ზედამხედველობის გაძლიერება მონიტორინგის და საჯარო უწყებებთან თანამშრომლობის გზით.

პროექტის ამოცანა: დეპუტატებისა და საპარლამენტო ფრაქციების მიერ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული საპარლამენტო ზედამხედველობის მექანიზმების ეფექტური გამოყენების, ადამიანის უფლებათა დაცვის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შესრულების ყოველდღიური მონიტორინგი; სამოქალაქო ჯგუფების, ოპოზიციური პარტიების და ულტრა-მემარჯვენე ჯგუფების მიერ ორგანიზებული შეკრებებისა და მანიფესტაციების დაკვირვება.

პროექტის ფინანსური მხარდამჭერია ეროვნული წვლილი დემოკრატიისთვის (NED).

ადამიანის უფლებათა დიალოგი თბილისს, სოხუმს და ცხინვალს შორის

პროექტის დასახელება:  „ადამიანის უფლებათა დიალოგი თბილისს, სოხუმს და ცხინვალს შორის“.

პროექტის ხანგრძლივობა: 2022 წლის 15 ივლისი – 2023 წლის 15 იანვარი 

პროექტის მიზანი: პროექტი მიზნად ისახავს ქართველ, სამხრეთ ოს და აფხაზ უფლებადამცველებსა და აქტივისტებს შორის ნდობის აღდგენის მხარდაჭერას და ადამიანის უფლებების დიალოგის დამყარებას.

პროექტის ფინანსური მხარდამჭერია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია (EUMM),

პარტნიორობა ბავშვთა მიმართ ძალადობის პრევენციისთვის

პროექტის სათაური: "პარტნიორობა ბავშვთა მიმართ ძალადობის პრევენციისთვის"

პროექტის ხანგრძლივობა: 2022 წლის 1 მარტი - 2023 წლის 28 თებერვალი 

პროექტის მიზანი - მოზარდებში ძალადობის პრევენცია, ბულინგისა და კიბერბულინგის პრევენცია, სფეროს სპეციალისტებისა კვალიფიკაციის ამაღლების, მშობლების გაძლიერებისა და ძალადობის მსხვერპლი ბავშვებისთვის იურიდიული დახმარების აღმოჩენის გზით.

პროექტი ხორციელდება გაერთიანებული სამეფოს მთავრობისა და გაეროს განვითარების პროგრამის ერთობლივი ინიციატივის COBERM-ის ფინანსური მხარდაჭერით.

გზა ევროპისკენ - შესაძლებლობა საქართველოსთვის

პროექტის დასახელება: „გზა ევროპისკენ - შესაძლებლობა საქართველოსთვის“

პროექტის
ხანგრძლივობა: 2022 წლის 1 ოქტომბერი - 2023 წლის 1 მარტი

პროექტის მიზანი: ევროკომისიის მხრიდან დადგენილი 12 პუნქტიანი გეგმის შესრულების ხელშეწყობა და შეფასება, ადვოკატირებისა და მონიტორინგის გზით.

პროექტის ამოცანა:

  • ევროკომისიის 12 პუნქტიანი გეგმის შესასრულებელი გზების ძიება, რეკომენდაციების მომზადება და შესაბამისი ადრესატებისთვის მიწოდება.
  • 12 პუნქტიანი გეგმის შესრულებაზე ზედამხედველობის განხორციელება, მონიტორინგის ანგარიშის მომზადება (მონიტორინგის ანგარიშში მოხვდება ოქტომბრამდე განვითარებული მოვლენებიც, სრულყოფილი სურათის წარმოჩენის მიზნით).
  • მიმდინარე პროცესების შესახებ საერთაშორისო პარტნიორებისთვის და საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდება.

პროექტს ახორციელებს კონსორციუმი კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) ხელმძღვანელობით შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ერთად - საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG), სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (CSI), კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი (CTC), განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი (EDEC) და ევროპული პოლიტიკის ინსტიტუტი (IEP).
‘სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა’ ემყარება ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის ‘სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა’ (CSSIGE 2017- 2020) განხორციელების პროცესში მიღებულ ცოდნასა და გამოცდილებას.


ადამიანის უფლებათა მონიტორინგი აფხაზეთსა და ადმინისტრაციულ საზღვარზე

პროექტის დასახელება: „ადამიანის უფლებათა მონიტორინგი აფხაზეთსა და ადმინისტრაციულ საზღვარზე“

პროექტის ხანგრძლივობა: 2023 წლის 1 მარტი - 2023 წლის 30 სექტემბერი

პროექტის მიზანი: ადამიანის უფლებათა დაცვის მხარდაჭერა აფხაზეთში

პროექტის
ამოცანა:
  • აფხაზეთში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის მონიტორინგი
  • ადმინისტრაციულ საზღვართან მცხოვრები კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ადამიანების უფლებათა დაცვის მხარდაჭერა
პროექტის ფინანსური მხარდამჭერია  ფრიდრიხ ებერტის ფონდი.

ულტრამემარჯვენე ჯგუფების ანტიფემინისტური ფოკუსი

პროექტის დასახელება: „ულტრამემარჯვენე ჯგუფების ანტიფემინისტური ფოკუსი“

პროექტის ხანგრძლივობა: 2023 წლის 1 მარტი - 2023 წლის 31 აგვისტო

პროექტის მიზანი: პროექტის მიზანია საქართველოში ულტრამემარჯვენე ჯგუფების ანტიფემინისტური დისკურსის ანალიზი და მათგან მომდინარე საფრთხეებზე საზოგადოების ინფორმირებულობა.

პროექტის ფინანსური მხარდამჭერია ქალთა ფონდი საქართველოში.